Strategia podatkowa 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021
Lajkonik Snacks sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 1, NIP 6750000355,
KRS 0000523922.
Informacja ta ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Lajkonik Snacks sp. z o.o. (dalej
również jako „Spółka”) mocą art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U.
2021, poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o CIT”).
Lajkonik Snacks sp. z o.o. uiszcza podatki zgodnie z właściwymi regulacjami, stosuje polityki
podatkowe, sformułowane przez Grupę, aby monitorować poziom ryzyka i być zgodnym z
właściwymi regulacjami. Działania Spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka
podatkowego.
Spółce zawsze zależało i nadal zależy na utrzymywaniu dobrych, długotrwałych relacji, opartych na
zaufaniu i transparentności. W ramach współpracy z organami podatkowymi Spółka podejmuje
wszelkie konieczne działania zapewniające wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W
sprawach złożonych Spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony
administracji podatkowej.
W 2021 roku Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej
Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawierała umowy o współdziałanie ani nie składała
wniosków o uprzednie porozumienia cenowe. Jednocześnie Spółka starała się na bieżąco wyjaśniać
wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń podatkowych (za pośrednictwem zewnętrznego
usługodawcy usług księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych i
podatkowych Spółki) poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (w razie zaistnienia
takiej konieczności), udzielając organom podatkowym wszelkich niezbędnych informacji i deklarując
pełną transparentność w tym zakresie.
Kierownictwo Spółki identyfikuje i realizuje ryzyko podatkowe towarzyszące strategii i działalności
firmy oraz podmiotów powiązanych. Każda istotna transakcja, która może wywołać skutek
podatkowy, jest zatwierdzana przez organ zarządzający. Kierownictwo Spółki odpowiada za
terminowe przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak również terminowe
raportowanie cen transferowych.
Dyrektor finansowy odpowiada za zapewnienie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz
za wdrożenie odpowiednich środków umożliwiających sporządzanie deklaracji podatkowych na
odpowiednim poziomie pewności. W razie potrzeby, zapewnia dostępność opinii i porad niezależnych
doradców podatkowych.
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia zobowiązań publiczno-
prawnych oraz ich terminowej zapłaty, tj.:
płaci podatek dochodowy od osób prawnych i w terminie składa zeznania roczne;

 • terminowo wpłaca zaliczki na podatek od osób fizycznych;
 • w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych (za
  pośrednictwem podmiotu powiązanego z siedzibą w Polsce, któremu Spółka powierzyła
  obsługę płacową);
 • składa w okresach miesięcznych deklaracje i pliki JPK_VAT, informacje VAT UE oraz
  terminowo reguluje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT, wnioskując ewentualnie
  o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
 • na bieżąco weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów podlegające pod podatek u źródła i
  pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego zryczałtowany podatek dochodowy oraz
  składa w ustawowym terminie wymagane przepisami prawa deklaracje;
 • w ustawowych terminach wpłaca podatki i opłaty lokalne.

Spółka ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli,
nałożonej przez ustawodawcę i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego
funkcjonowania państwa.
Obsługę księgową Spółce zapewnia spółka powiązana z siedzibą w Polsce, powołana do świadczenia
usług księgowych na potrzeby podmiotów z Grupy, która zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie
przez Spółkę obowiązków związanych z raportowaniem finansowym, jak i obowiązków wynikających
z prawa podatkowego.
Pracownicy księgowości monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego, które na bieżąco są
przekazywane kierownictwu Spółki, tak by móc też przygotować odpowiednie narzędzia
informatyczne do raportowania podatkowego.
Zarząd i kierownictwo Lajkonik Snacks sp. z o.o. zarządza ryzykiem podatkowym, monitorując poziom
tego ryzyka i zgodność z właściwymi regulacjami, zapewnia prawidłową i terminową realizację
zobowiązań podatkowych poprzez wdrożone następujące procesy i procedury (zgodnie z procesami i
procedurami obowiązującymi w Grupie) stosowane przez Spółkę, bądź spółkę powiązaną, świadczącą
usługi księgowe, w związku z przejęciem odpowiedzialności za zarządzanie wykonywaniem
niektórych obowiązków podatkowych:

 • analiza danych partnera gospodarczego pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami
  podatkowymi (m.in. rejestracja w KRS, CEIDG, rejestracja czynnych podatników VAT, „biała
  lista”);
 • procedura WHT (podatek u źródła) – procedura należytej staranności, analiza beneficjenta
  rzeczywistego;
 • procedura raportowania schematów podatkowych w Grupie (Procedura MDR),
  wspomagająca monitorowanie występowania schematów podatkowych i proces ich
  raportowania do szefa KAS;
 • procedura związana z tworzeniem zamówień związanych z zakupami materiałów, towarów,
  akceptacji zamówień pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • procedury dotyczące sposobu kalkulacji i kontroli terminowości oraz prawidłowości składania
  informacji i deklaracji podatkowych, płatności podatkowych tzw. „ Lista czynności” oraz opisy
  procesów księgowych.

W 2021 roku Spółka zidentyfikowała jeden schemat podatkowy, o którym mowa w art. 86a § 1pkt 10
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dotyczący podatku dochodowego od osób
prawnych. W związku z tym promotor przekazał jedną informację o schemacie podatkowym
standaryzowanym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2021 roku Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej
dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.
W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych.
W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa
w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z
późn. zm.).
Spółka nie składała w 2021 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa
w art. 14a § 1Ordynacji podatkowej ani wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której
mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
W 2021 roku Spółka zrealizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1
pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego Spółki. Transakcje te obejmowały sprzedaż towarów i usług na łączną kwotę 313 081,94
tys. PLN do podmiotów powiązanych, z czego 194 842,64 tys. PLN do podmiotów powiązanych
niebędących rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.
W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących
szkodliwą konkurencję podatkową.
W 2021 roku Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na
wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych. Działania takie nie były
również planowane w kolejnych latach.

Kontakt

Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 1
32-050 Skawina

Telefon:

pon-pt: 12 277 04 01
Infolinia: 801 567 396

Dział Marketingu 

Sady k/Poznania
ul. Rolna 6
62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon: 61 86 49 700

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Romaniuk e-mail: iod@lajkonik.com

  Formularz kontaktowy

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia.

  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą formularza jest Lajkonik Snacks Sp. z o.o. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Każda osoba, której dane pozyskano za pomocą formularza kontaktowego może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia, c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, d) prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Ta strona używa plików cookies w celu analizy ruchu w serwisie. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Klikając przycisk „OK” potwierdzasz, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Twoimi preferencjami.