Strategia podatkowa 2021

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021

Lajkonik Snacks sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 1, NIP 6750000355, KRS 0000523922.

Informacja ta ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Lajkonik Snacks sp. z o.o. (dalejmrównież jako „Spółka”) mocą art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 2021, poz. 1800 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o CIT”).

Lajkonik Snacks sp. z o.o. uiszcza podatki zgodnie z właściwymi regulacjami, stosuje polityki podatkowe, sformułowane przez Grupę, aby monitorować poziom ryzyka i być zgodnym z właściwymi regulacjami. Działania Spółki są podejmowane po uprzednim oszacowaniu ryzyka podatkowego.

Spółce zawsze zależało i nadal zależy na utrzymywaniu dobrych, długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i transparentności. W ramach współpracy z organami podatkowymi Spółka podejmuje wszelkie konieczne działania zapewniające wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. W sprawach złożonych Spółka stara się zdobyć potwierdzenie prawidłowości działań ze strony administracji podatkowej.

W 2021 roku Spółka nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawierała umowy o współdziałanie ani nie składała wniosków o uprzednie porozumienia cenowe. Jednocześnie Spółka starała się na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące jej rozliczeń podatkowych (za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy usług księgowych, odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych Spółki) poprzez bezpośredni kontakt z organami podatkowymi (w razie zaistnienia takiej konieczności), udzielając organom podatkowym wszelkich niezbędnych informacji i deklarując pełną transparentność w tym zakresie.

Kierownictwo Spółki identyfikuje i realizuje ryzyko podatkowe towarzyszące strategii i działalności firmy oraz podmiotów powiązanych. Każda istotna transakcja, która może wywołać skutek podatkowy, jest zatwierdzana przez organ zarządzający. Kierownictwo Spółki odpowiada za terminowe przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak również terminowe raportowanie cen transferowych.

Dyrektor finansowy odpowiada za zapewnienie efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz za wdrożenie odpowiednich środków umożliwiających sporządzanie deklaracji podatkowych na odpowiednim poziomie pewności. W razie potrzeby, zapewnia dostępność opinii i porad niezależnych doradców podatkowych.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia zobowiązań publiczno- prawnych oraz ich terminowej zapłaty, tj.:

 • płaci podatek dochodowy od osób prawnych i w terminie składa zeznania roczne;
 • terminowo wpłaca zaliczki na podatek od osób fizycznych;
 • w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych (za pośrednictwem podmiotu powiązanego z siedzibą w Polsce, któremu Spółka powierzyła obsługę płacową);
 • składa w okresach miesięcznych deklaracje i pliki JPK_VAT, informacje VAT UE oraz terminowo reguluje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT, wnioskując ewentualnie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
 • na bieżąco weryfikuje płatności na rzecz nierezydentów podlegające pod podatek u źródła i pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego zryczałtowany podatek dochodowy oraz składa w ustawowym terminie wymagane przepisami prawa deklaracje;
 • w ustawowych terminach wpłaca podatki i opłaty lokalne.

Spółka ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, nałożonej przez ustawodawcę i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.

Obsługę księgową Spółce zapewnia spółka powiązana z siedzibą w Polsce, powołana do świadczenia usług księgowych na potrzeby podmiotów z Grupy, która zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków związanych z raportowaniem finansowym, jak i obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Pracownicy księgowości monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego, które na bieżąco są przekazywane kierownictwu Spółki, tak by móc też przygotować odpowiednie narzędzia informatyczne do raportowania podatkowego.

Zarząd i kierownictwo Lajkonik Snacks sp. z o.o. zarządza ryzykiem podatkowym, monitorując poziom tego ryzyka i zgodność z właściwymi regulacjami, zapewnia prawidłową i terminową realizację zobowiązań podatkowych poprzez wdrożone następujące procesy i procedury (zgodnie z procesami i procedurami obowiązującymi w Grupie) stosowane przez Spółkę, bądź spółkę powiązaną, świadczącą usługi księgowe, w związku z przejęciem odpowiedzialności za zarządzanie wykonywaniem niektórych obowiązków podatkowych:

 • analiza danych partnera gospodarczego pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi (m.in. rejestracja w KRS, CEIDG, rejestracja czynnych podatników VAT, „biała lista”);
 • procedura WHT (podatek u źródła) – procedura należytej staranności, analiza beneficjenta rzeczywistego;
 • procedura raportowania schematów podatkowych w Grupie (Procedura MDR), wspomagająca monitorowanie występowania schematów podatkowych i proces ich raportowania do szefa KAS;
 • procedura związana z tworzeniem zamówień związanych z zakupami materiałów, towarów, akceptacji zamówień pod kątem finansowym i merytorycznym;
 • procedury dotyczące sposobu kalkulacji i kontroli terminowości oraz prawidłowości składania informacji i deklaracji podatkowych, płatności podatkowych tzw. „ Lista czynności” oraz opisy procesów księgowych.

W 2021 roku Spółka zidentyfikowała jeden schemat podatkowy, o którym mowa w art. 86a § 1pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym promotor przekazał jedną informację o schemacie podatkowym standaryzowanym do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 roku Spółka wystąpiła z jednym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych.

W 2021 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

Spółka nie składała w 2021 r. wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1Ordynacji podatkowej ani wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W 2021 roku Spółka zrealizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Transakcje te obejmowały sprzedaż towarów i usług na łączną kwotę 313 081,94 tys. PLN do podmiotów powiązanych, z czego 194 842,64 tys. PLN do podmiotów powiązanych niebędących rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2021 roku Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych. Działania takie nie były również planowane w kolejnych latach.

Kontakt

Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 1
32-050 Skawina

Telefon:

pon-pt: 12 277 04 01
Infolinia: 801 567 396

Reklamacje:

e-mail:

Dział Marketingu 

Sady k/Poznania
ul. Rolna 6
62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon: 61 86 49 700

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Romaniuk e-mail: iod@lajkonik.com

  Formularz kontaktowy

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe do wypełnienia.


  Znajdziesz je nadrukowane na opakowaniu (z tyłu). Zachowaj opakowanie z zawartością na wypadek
  pytań z naszej strony.


  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pomocą formularza jest Lajkonik Snacks Sp. z o.o. Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Każda osoba, której dane pozyskano za pomocą formularza kontaktowego może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a) prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych lub do ich usunięcia, c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, d) prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Ta strona używa plików cookies w celu analizy ruchu w serwisie. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Klikając przycisk „OK” potwierdzasz, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Twoimi preferencjami.